Pasqyrohet në deklaratën e bankës emri i produktit që unë kam blerë?

Jo, në deklaratën tuaj të bankës (statement) do të shfaqet vetëm vlera të cilën keni paguar. Asnjëherë nuk do të jetë e pasqyruar emri i produktit apo lista e produkteve që mund të keni blerë.