A mund ta kthej produktin që kam blerë?

Po, ju mund ta ktheni produktin brenda 24 orëve nga momenti i marrjes, sipas kushteve të mëposhtme:

  • Nëse produkti vjen tek ju i dëmtuar, me defekt, apo nuk përputhet me përshkrimin dhe specifikimet e dhëna, ju mund ta ktheni atë, ta zëvendësoni menjëherë (nëse është gjendje) ose të merrni paratë që e keni blerë. Nëse reklamimi i produktit nuk bëhet brenda 24 orëve atëhere ju nuk keni më të drejtë ta ktheni atë.
  • Nëse doni ta ktheni produktin sepse nuk ju pëlqen apo për ndonjë arsye tjetër, ju mund ta ndërroni atë me një produkt tjetër me vlerë të njëjtë apo më të madhe. Produkti që doni të ktheni duhet të jetë i papërdorur, i padëmtuar në formë apo ambalazh, ashtu sikurse ju e keni marrë. Në këtë rast, Blerësi është përgjegjës për të gjitha kostot e transportit.